HSFs styrelsearbete

Varje år, vid unionens årsmöte, väljs en ny regering till föreningen, som består av företrädare för varje elva förening, Hol, och ordföranden, sekreterare och förvaltare för den valda ordföranden. Fackföreningens ordförandeskap roteras av staden på order Jyväskylä, Helsingfors, Uleåborg, Joensuu, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä etc.

Styrelsen använder unionens administrativa befogenheter under en årsperiod och ansvarar för föreningsverksamheten. Styrelsen arbetar självständigt, men säsongsverksamheten ligger alltid i linje med handlingsplanen och budgeten godkänd av Alliansens årsstämma samt den verkställande regel som styrelsen godkände vid sitt första möte. Styrelsens möten beslutar bland annat om federationens aktuella angelägenheter, övervakningen av uppnåendet av periodens mål och utbytet av medlemskap i organisationerna.

Den federala regeringen väljer alltid en byrå bland sina medlemmar, som förbereder styrelsemötena och ansvarar för förvaltningen av fackets praktiska frågor. En representant för det kommande ordförandeskapet kommer att fungera som vice ordförande i unionen enligt den gamla vägen. Styrelsen kan också distribuera andra ansvarsområden till dess medlemmar, till exempel en talesman, en medlem av styrelsen och en fondförvaltningsansvarig.