Historian Opiskelijain Liitto ry

Historiestuderandenas Förbund rf

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa historiaa tieteenalana on voinut opiskella vuodesta 1966 lähtien. Historian oppiaine kuuluu yhdessä aate-ja oppihistorian kanssa historiatieteiden ryhmään. Suomessa aate- ja oppihistoriaa voi pääaineena opiskella vain Oulun yliopistossa. Sivuaineina historiatieteissä ovat antiikin kielet ja kulttuuri, elämänkatsomustieto, filosofia, Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot, Japani-opinnot, taidehistoria, tulevaisuudentutkimus ja yhteiskuntaoppi.

Historian oppiaineella on Oulussa vahvat juuret sekä paikallishistoriassa, Suomen historiassa, Skandinavian historiassa että myös kaukaisemmissa tutkimuskohteissa. Oppiaineen tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuurien kohtaamiseen, pohjoiseen identiteettiin ja elämään liittyviin ilmiöihin sekä kysymyksiin antiikista nykypäiviin. Japanin ja Itä-Aasian historian tutkiminen on ollut monen historian oppiaineen opiskelijan kiinnostuksen kohde, joita Oulun yliopiston laajat sivuainemahdollisuudet tukevat. Tämän hetkisiin historian oppiaineen maisteriseminaarin töihin lukeutuu mm. ”Helsingin ja Oulun työväen järjestämä vapunvietto 1907-1997”, ”SMP:n vaalivoitto v. 1970”, ”Parisuhde ja seksuaalisuus Jallu-lehdessä 1958-1968” ja ”Maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymys Suomessa 1988-2005”.

Aate- ja oppihistorian puolella historian tutkimusta tehdään mm. psykiatrian-, lääketieteen-, itsemurhan-, sukupuoli-, epätieteiden- ja dystopian historian parissa. Oulun yliopiston aate- ja oppihistoria tutkii valistusta ja sen perintöä, utopia-ajattelua sekä poliittista ajattelua konservatismista anarkismiin. Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Tieteenhistoria tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty ”tieteellisenä” ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Tällä hetkellä käynnissä olevia tutkimuksia ovat esimerkiksi kandidaatin vaiheessa oleva työ Harris’s List of Covent Garden Ladies:sta, maisteriseminaarissa käsiteltävä opinnäyte vallan käytöstä yliopistossa sekä tutkijaseminaarissa oleva tutkimus tieteen vallankumouksesta. Lisäksi aate- ja oppihistorian professorin vasta valmistunut teos ”Hulluuden historia” on oiva sukellus Oulun yliopiston tämän hetkisten tutkimusaiheiden pyörteisiin.

Historian opiskelijoille kiinnostavia ohjelmia ovat tiedeviestinnän maisteriohjelma sekä arkistoalan suuntautumisvaihtoehto. Historiatieteet mahdollistavat myös aineopettajan pätevyyden hankkimisen sekä historian oppiaineen että aate- ja oppihistorian opiskelijoille.