Palaa kohteeseen Tietoa liitosta

Säännöt

1§ NIMI JA TOIMIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Historian Opiskelijain Liitto ry, Historiesstuderandenas Förbund rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto.

2§ LIITON KIELI 

Liiton virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa kokouksissa myös ruotsin kielellä ja sanella pöytäkirjaan ruotsinkielisiä lausuntoja.

3§ TARKOITUS JA TOIMINTA 

Liiton tarkoitus on toimia Suomen tiedekorkeakoulujen historian opiskelijoiden yhdistysten keskuselimenä, edistää historian opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa sekä valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää seminaareja ja opiskelijatapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi liitolla on oikeus kantaa yhdistyskohtaisia jäsenmaksuja, jotka vuosikokous vahvistaa, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja huvitilaisuuksia, järjestää maksullisia luentoja ja muita sen kaltaisia maksullisia tilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

4§ JÄSENET 

 1. Varsinaiset jäsenet 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomen tiedekorkeakoulujen historian opiskelijoiden rekisteröidyt yhdistykset.

Liiton varsinaiset jäsenet hyväksyy liiton vuosikokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee tehdä hallitukselle kirjallinen anomus.

Varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.

 1. Kunniajäsenet 

Vuosikokous voi kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä kutsua liiton kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton toimintaa.

 1. Kannatusjäsenet 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö tai Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen hyväksymisestä päättää hallitus.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Liiton kokous voi katsoa varsinaisen jäsenen eronneeksi liitosta, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan edellisellä eikä kuluvalla tilikaudella.

Kannatusjäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Kannatusjäsenen ero astuu voimaan seuraavan tilikauden alusta lukien.

Liiton kokous voi katsoa kannatusjäsenen eronneeksi liitosta, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan edellisellä eikä kuluvalla tilikaudella.

Liiton kokous voi erottaa liiton jäsenen kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; tai

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ JÄSENMAKSU 

Jäsenyhdistyksillä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7§ HALLITUS 

Liiton hallintovaltaa käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluvat vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, sekä näiden lisäksi vähintään 8 ja enintään 16 muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan vaalikokouksessa siten että yksi varsinainen jäsen valitaan kustakin liiton jäsenyhdistyksestä.

Kullakin hallituksen varsinaisella jäsenellä, ei kuitenkaan puheenjohtajalla, sihteerillä eikä taloudenhoitajalla, on myös yksi vaalikokouksessa valittu henkilökohtainen varajäsen samasta jäsenyhdistyksestä.

Jos jokin liiton jäsenyhdistys ei kuitenkaan aseta vaalikokouksessa ehdolle hallitukseen varsinaista tai varajäsentä, voidaan vaalikokouksen päätöksellä valita täyttämättä olevalle paikalle varsinainen tai varajäsen jostakin muusta jäsenyhdistyksestä, jos hallituksen vähimmäismäärä ei täyty.

Hallituksen toimikausi kestää yhden vuoden, aina tammikuun 15. päivästä seuraavan vuoden tammikuun 14. päivään.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä yritysyhteistyövastaavan. Lisäksi hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita toimihenkilöitä tai asettaa toimikuntia.

Puheenjohtajan johdolla valmistellaan hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle myös, jos kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Koolle kutsuminen on suoritettava kirjallisesti tai muulla hallituksen yhdessä päättämällä tavalla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta, ja vähintään kolmen (3) vuorokautta ennen kokouspäivää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenjärjestöjen edustajista, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen on erotessaan toimitettava liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallinen eroanomus. Jos hallituksen jäsenellä ei erotessaan ole käytettävissä liiton kokouksen valitsemaa varajäsentä, on hallituksen uuden jäsenen valitsemiseksi kutsuttava koolle liiton sääntöjen yhdennentoista (11§) pykälän mukainen liiton ylimääräinen kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun eroanomus on tuotu esille hallituksen kokouksessa.

8§ LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja puheenjohtajan ollessa estynyt; taloudenhoitaja kukin yksin, taikka sihteeri yhdessä taloudenhoitajan tai puheenjohtajan kanssa.

9§ TILIT 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

10§ LIITON KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava kirjallisesti jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai jäsenjärjestöjen sähköpostilistoille lähetetyllä sähköpostilla.

11§ LIITON KOKOUKSET 

Liiton kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään puolet liiton jäsenyhdistyksistä. Läsnä kokouksessa voi olla myös etäyhteyden kautta.

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Liiton sääntömääräinen vaalikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuun 15.päivään mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksikin jäsenyhdistys sitä esittämäänsä asiaa varten vaatii. Vaatimus on osoitettava kirjallisesti hallitukselle, jonka on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä vaatimuksen saapumisesta.

Mikäli liiton jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen, vaalikokouksen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on sen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Lisäksi voidaan liiton kokouksen yksimielisellä päätöksellä ottaa myös muita asioita käsiteltäväksi.

Liiton kokouksessa on jokaisen jäsenyhdistyksen edustajalla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi (1) äänioikeutettu liiton kokouksessa. Jäsenyhdistyksellä on annettava valtakirja edustajalleen liiton kokoukseen.

Edustajien lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kannatus- ja kunniajäsenillä. Lisäksi kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mikäli kokous ei toisin päätä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin arpa.

12§ LIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus.
 8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 9. Kokouksen päättäminen.

13§ LIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS 

Liiton vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.
 5. Valitaan hallituksen muut jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.
 6. Valitaan yritysyhteistyövastaava hallituksen jäsenistä
 7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
 8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 9. Kokouksen päättäminen.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAUTUMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös liiton purkautumisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkautumisesta.

Liiton purkautuessa siirretään sen asiakirjat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan arkistoon ja varat Suomen Ylioppilaskuntien Liitolle.

15§ MUITA SÄÄDÖKSIÄ 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia, kokouksissa yleistä kokouskäytäntöä.