Palaa kohteeseen Tietoa liitosta

Historian Opiskelijain Liiton sitsisäännöt

Vuoden 2020 hallitus laati toimikaudellaan Liiton jäsenille yhteiset sitsisäännöt käytettäviksi Historian Opiskelijain Liiton tapahtumissa. Säännöt hyväksyttiin Liiton vuosikokouksessa 24.3.2021.

Nämä ovat Historian Opiskelijain Liiton (Hol, myöhemmin Liitto) sitsisäännöt, joita jäsenjärjestöjen tulee noudattaa järjestäessään sitsit yhteistyössä Liiton kanssa, esimerkiksi Hol-seminaarin yhteydessä. Liiton jäsenjärjestöillä on huomattavan erilaisia perinteitä liittyen sitseihin. Näiden sääntöjen tavoitteena on varmistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen sitseillä ja vähentää erilaisista sitsikäytänteistä johtuvaa hämmennystä jättäen kuitenkin sitsien järjestäjille tilaa pitää sitsit omien perinteidensä mukaisesti.

Holin hallituksen velvollisuudet ja oikeudet

 1. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi Holin hallituksella on oikeus koota lista sitsilauluista, joita ei esitetä Holin sitseillä.
 2. Liiton hallitus valvoo näiden sääntöjen noudattamista. Sitseistä vastaavan jäsenjärjestön rikkoessa näitä sääntöjä törkeästi voi hallitus hylätä jäsenjärjestön seminaaritukihakemuksen sitsien menojen osalta.

  Järjestäjän velvollisuudet ja oikeudet
 3. Järjestäjä on velvollinen valvomaan Holin yhdenvertaisuussuunnitelmassa mainittujen periaatteiden toteutumista. Liiton hallitus ja mahdollinen yhdenvertaisuusvastaava auttavat tarvittaessa.
 4. Järjestäjä on velvollinen tiedottamaan Holin sitsisäännöistä ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, sekä muista mahdollisista toimintasuunnitelmista ja säännöistä, joita on sitoutunut noudattamaan. Tämä on tehtävä ainakin sitsien Facebook-tapahtumasivulla, sitsejä koskevissa sähköposteissa ja sitsien alkaessa. Ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjän on vaadittava osallistujia sitoutumaan noudattamaan sääntöjä.
 5. Sitsien järjestäjän on pyrittävä estämään Liiton hallituksen määrittelemien laulujen esittäminen.
 6. Järjestäjä on velvollinen tiedottamaan viimeistään sitsien alkaessa tai muuten niin, että kukaan ei voi ehtiä rikkoa niitä, ainakin seuraavista kyseisiä sitsejä koskevista säännöistä:
  ● Saako sitseillä toivoa laulua? Jos saa, missä vaiheessa ja miten se on tehtävä?
  ● Saako sitseillä pitää puheita ja jos saa, saako niitä pitää vapaasti vai ainoastaan luvan pyydettyään ja saatuaan?
  ● Saako laulua toivoa vapaasti vai ainoastaan järjestäjän laatimasta listasta?
  ● Onko sitseillä käytössä rangaistuksia?
  ● Onko sitseillä laulunjohtajat, toastmasterit (lyh. toastit), seremoniamestarit tai muut vastaavat? Mikä on heidän roolinsa?
  ● Onko sitseillä valmiiksi määritelty istumajärjestys vai saavatko osallistujat valita istumapaikkansa vapaasti?
  ● Saako pöytäosuuden aikana poistua pöydästä käydäkseen esim. WC:ssä?
  ● Miten sitseillä skoolataan?
  ● Mahdolliset turvallisuutta koskevat ohjeet.
 7. Järjestäjä saa tiedottaa myös muista kuin kohdassa 2.4. vaadituista säännöistä, jos haluaa sellaisia noudatettavan. Rangaistusta ei saa antaa sellaisen säännön rikkomisesta, josta ei ole etukäteen tiedotettu. Sääntöjä saa lisätä kesken sitsien.
 8. Jos rangaistukset ovat käytössä, ne eivät saa olla kohtuuttoman nöyryyttäviä tai muuten sellaisia, että Holin yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellyt periaatteet eivät toteudu.
 9. Järjestö on velvollinen määrittämään 1–4 henkilöä, johon voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä häirintätapauksissa.
 10. Näissä säännöissä määriteltyjen ehtojen puitteissa järjestäjä saa suunnitella sitsit vapaasti.

  Osallistujaa koskevat yleiset säännöt
 1. Toimi Holin yhdenvertaisuussuunnitelmassa määriteltyjen ja muiden järjestäjän ilmoittamien periaatteiden mukaan.
 2. Noudata järjestäjän antamia ohjeita.
 3. Älä häiritse kohtuuttomasti laulujen esittämistä tai kenenkään puheenvuoroa.
 4. Jos pöydästä poistuminen pöytäosuuden aikana on sallittua, älä palaa pöytään kesken puheen tai laulun. Odota esimerkiksi salin ovella.
 5. Älä kohtuuttomasti
  a. metelöi tai
  b. huutele vieraisiin pöytiin.

Lauluja voi kieltää Liiton hallituksen toimesta vain kappalekohtaisesti ja jäsenistön toiveesta, mikäli niiden todetaan olevan ristiriidassa yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.