Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla voi yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opiskella pääaineena:

  • Historiaa

 

Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä

Tampereen yliopistossa Historian tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan. Opetus perustuu oppiaineessa tehtävään tutkimukseen, jossa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia, kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa sekä historiallisen ajattelun omaksumista.

Tutkimuksen tekemisen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitteisiin ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti kandidaatti- ja graduseminaariopetuksessa. Tutkinto-ohjelma muodostaa akateemisen yhteisön, jonka jäseniä myös opiskelijat ovat. Historian opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Opintojen aikana karttunutta historiallisen ajattelun taitoaan opiskelija osaa käyttää nykyisyyden ymmärtämisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen puntaroinnin välineenä. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa tarkasteluun.

Historian tutkinto-ohjelma kouluttaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille asiantuntijoita, jotka kykenevät tarkastelemaan yhteiskunnan kehitystä pitkällä aikavälillä sekä osaavat hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä.

Tampereella historian oppiaineen yhteydessä toimii Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX. Lisätietoa: Historian oppiaineen sivut