Palaa kohteeseen Työelämä

Työllistymisalat

Opetusala

Aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen opinnot. Aineenopettaja voi toimia peruskoulun ja lukion aineenopettajana sekä keskiasteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen yleissivistävien aineiden opettajana. Sivuaineekseen, eli opetettavaksi aineekseen historioitsijat valitsevat yleensä yhteiskuntaopin. Muita suosittuja sivuaineita ovat teologia, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia.

Viestintä- ja tiedotusala

Tiedotusalan ammattilaisen toimenkuvaan kuuluu organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu, toteutus ja koordinointi. Työssä tarvitaan monipuolista viestinnän osaamista, organisointikykyä ja oma-aloitteisuutta. Hyvä yleissivistys sekä sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisu ovat olennaisia taitoja. Tehtävät vaihtelevat työntekijän aseman mukaan operatiivisista tehtävistä strategisen tason viestinnän suunnitteluun ja johtamiseen. Tyypillisiä tiedottajan tehtäviä ovat esimerkiksi tiedotteiden laatiminen, asiakas- ja henkilöstölehtien toimittaminen, mediaseuranta ja mediasuhteiden hoitaminen. Tiedottajan tehtäviin kuuluu usein myös verkkoviestintään liittyviä tehtäviä, kuten internetsivujen sisällönsuunnittelu ja ylläpito.

Hallinto- ja suunnittelutehtävät

Osa historia-aineista valmistuneista sijoittuu erilaisiin hallinto-, suunnittelu-, kehittämis- ja muihin asiantuntijatehtäviin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Olennainen osa työtä ovat asioiden valmisteluun, päätösten toimeenpanoon, seurantaan ja dokumentointiin liittyvät tehtävät. Työtehtävät vaativat muun muassa oma-aloitteisuutta sekä yleis-, valtion- ja kunnallishallinnon kokonaisuuksien ja toimintalinjojen tuntemista. Lisäksi edellytetään organisointikykyä, neuvottelutaitoja, esittely- ja kokouskäytäntöjen hallintaa, asiakaspalvelutaitoja sekä työtehtävästä riippuen usein myös kansainvälisten asioiden tuntemusta.

Tutkimus

Tutkijan työnantaja on yleensä yliopisto, ammattikorkeakoulu, itsenäinen tutkimuslaitos tai suuryrityksen tutkimusosasto. Tutkijalta vaaditaan historian alalta suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, ja korkeimpiin tutkijanvirkoihin tohtorin tutkinto. Nykyisin oman tutkimuksen lisäksi työssä painottuvat yhä enemmän osallistuminen yhteisiin tutkimusprojekteihin ja kirjoittaminen kansainväliselle tiedeyleisölle. Yliopistoissa tutkijan työhön kuuluvat varsinainen tutkimuksen lisäksi usein myös opettaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tutkijat voivat myös tehdä historiateoksia yrityksille.

Markkinointi- ja myyntitehtävät

Liike-elämän palveluksessa historia-aineista valmistuneita työskentelee lähinnä markkinointi- ja myyntitehtävissä, sisällöntuottajina ja kustannusalalla. Tehtäviin vaaditaan soveltuvuuden ja oman kiinnostuksen lisäksi useimmiten myös pääaineopintoja täydentäviä kaupallisia opintoja. Markkinointi- ja myyntityössä tarvitaan tehtävänkuvasta riippuen alan perustietoja ja erikoisosaamista, yhteistyö-, johtamis- ja päätöksentekotaitoja, luovuutta, riskinottokykyä sekä kykyä analysoida kaupallisten hankkeiden toteuttamismahdollisuuksia kohdemarkkinoilla.

Kirjasto- ja informaatioala

Kirjastonhoitajan ja informaatikon työ on asiantuntija- ja asiakaspalvelutyötä, joka vaatii hyvää yleissivistystä, kielitaitoa sekä kulttuurin ja eri tieteenalojen tuntemusta. Kirjastonhoitajan työssä rakennetaan erilaisia aineistokokoelmia, tallennetaan aineistotietoja tietojärjestelmiin, kehitetään aineiston hakujärjestelmiä ja opetetaan aineiston hakua. Työssä tarvitaan informaatioteknologian käyttö- ja opastustaitoja.

Arkisto- ja asiakirjahallintoala

Alan ammattilaisia työskentelee arkistolaitoksessa ja muissa valtion toimipaikoissa sekä kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä. Asiakirjahallinnolla arkistoidaan organisaatioiden tuottamia asiakirjoja ja muita aineistoja. Arkistoalalla työskentelevät sijoittuvat esimerkiksi johto-, kehittämis-, asiantuntija-, tietopalvelu-, tiedotus- ja koulutustehtäviin. Arkistonhallinnan maisteriohjelman suorittaminen antaa arkistotoimen johto-, suunnittelu- ja valvontatehtävien vaatimat yleiset valmiudet.

Museoala

Museotoimen perustehtävinä ovat kansallisen kulttuuriperinnön tutkiminen, dokumentointi ja säilyttäminen sekä tiedon välittäminen yleisölle näyttelyin, julkaisuin ja esitelmin. Suomessa on yli 1000 museota, joista ammatillisesti hoidettuja, ympärivuoden avoinna olevia museokohteita on runsaat 300. Muut ovat lähinnä kesäaikaan avoinna olevia kotiseutumuseoita. Suomen museolaitos on jaettu vastuualueidensa perusteella valtakunnallisiin museoihin, maakuntamuseoihin, aluetaidemuseoihin ja valtakunnallisiin erikoismuseoihin.

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuurialan työnantajina toimivat julkisella sektorilla valtio ja kunnat, yksityisellä sektorilla yritykset sekä erilaiset taide-, kulttuuri- ja tapahtumaorganisaatiot, säätiöt ja järjestöt. Alan ammattilaisia työskentelee erityisesti hallinto- ja johtotehtävissä, kehittäjinä, kouluttajina ja tutkijoina sekä kulttuuripalvelujen ja -projektien tuottajina. Työssä tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa, laajaa yleissivistystä, hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä aktiivista kulttuurikentän seuraamista kulttuuripolitiikasta lainsäädäntöön. Monet työtehtävät vaativat myös ideointikykyä, kielitaitoa sekä kirjallista ja visuaalista ammattitaitoa ja luovuutta.