Historian Opiskelijain Liitto ry

Historiestuderandenas Förbund rf

Tampereen yliopisto

Historian oppiaineessa tavoitteena on kriittisen historiallisen ajattelun oppiminen. Paras työkalu tähän onkin historiallisen tutkimuksen harjoitteleminen ja lopulta itsenäinen harjoittaminen. Historian oppiaineessa tutkimuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma, jossa painotetaan historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia sekä kriittisyyttä suhteessa nykypäivään. Muuttaaksemme maailmaa, meidän tulee ymmärtää sitä.

Historiantutkimusta harjoitellaan temaattisen opetuksen puitteissa; opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Opintojen edetessä käsitys historiasta laajenee sekä eri ilmiöiden väliset yhteydet ja niiden laajemmat merkitykset selkeytyvät. Tutkimuksen tekoon opiskelijaa kannustetaan ja valmennetaan jo ennen kandidaattiseminaaria praktikumopetuksen yhteydessä. Samoin oppiaineessa toimii useita laadukkaita temaattisia tutkielmaryhmiä, kuten antiikin ja keskiajan sekä uusi lähihistorian tutkielmaryhmä. Tämän kaiken summana opiskelijalla on lopulta valmiudet tuottaa laadukasta itsenäistä historiantutkimusta.

Historian oppiaineessa tutkimuksessa painottuu siis yhteiskuntahistoriallinen näkökulma, jossa ihmisten arkea, vuorovaikutusta, instituutioita, käsityksiä ja ympäristön ehtoja tutkitaan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Keskeisiä ilmiöitä ja teemoja ovat esimerkiksi väestö- ja perhehistoria, arki, sukupuoli, kansalliset identiteetit, kansalaisyhteiskunta, teollistuminen, kaupunkihistoria, ympäristökysymykset, työväenliike ja sisällissota 1918.

Opetusta historian oppinaineessa annetaan Suomen sekä yleisen historian opinnoissa. Historian oppiaineessa pystyy historian lisäksi suorittamaan myös seuraavia opintokokonaisuuksia: latinan kieli ja antiikin traditio sekä museologia. Oppiaine koordinoi myös monitieteisen North American Studies opintokokonaisuuden opintoja ja sen opetukseen on integroitu niin oppi- ja aatehistorian kuin talous- ja sosiaalihistoriankin opinnot.